Allokering av rederens og befrakterens rettigheter og plikter ved implementeringen av CII
569/2023

Allokering av rederens og befrakterens rettigheter og plikter ved implementeringen av CII

MarIus No. 569

Sjørettsfondet
Nordisk institutt for sjørett
Universitetet i Oslo

© Sjørettsfondet, 2023

ISSN: 0332-7868

Sjørettsfondet

University of Oslo

Scandinavian Institute of Maritime Law

P.O. Box 6706 St. Olavs plass 5

N-0130 Oslo

Norway

Phone: 22 85 96 00

E-mail: sjorett-adm@jus.uio.no

Internet: https://www.sjorettsfondet.no/

Editor: Professor dr. juris Trond Solvang –

e-mail: trond.solvang@jus.uio.no

Digital Publishing: Aksell AS

Forord

Denne avhandlingen ble skrevet og levert som avsluttende masteroppgave ved juridisk fakultet i Oslo våren 2023. Avhandlingen publiseres i all hovedsak slik den ble innlevert, men med et par mindre språklige endringer og etter en vask av kildelisten.

Selv om avhandlingen er et forsøk på å skrive en praktisk veileder knyttet til praktiseringen av et nytt regelverk, er en åpenbar utfordring ved å drive nybrottsarbeid at kildetilfanget er spinkelt. Med dette som bakteppe er jeg en stor takk skyldig til Georg Scheel, som i rollen som veileder har bidratt med et praktisk og kommersielt perspektiv på problemstillingene man ikke får uten å ha jobbet som shippingadvokat i mange år. Georg sin tilgjengelighet og alle hans konstruktive tilbakemeldinger har bidratt til å heve kvaliteten på avhandlingen flere hakk. En stor takk må også sendes i retning Lasse Brautaset, som gjennom å ha vært med på å forfatte BIMCO-klausulen har mer innsikt i temaet enn de aller fleste. Både i innledende fase og i dagene før innlevering har det vært en stor trygghet i å få hans perspektiver på oppgaven. En takk rettes også til min arbeidsgiver Wikborg Rein som har latt meg disponere skriveplass gjennom oppgaveskrivingen. Spesielt verdifull har hjelpen med gjennomlesing, sparring og gode tilbakemeldinger fra Fredrik Roald Brun og Oskar Otterstrøm vært. Sensorene Frode Grotmol og Thor Falkanger skal også ha takk for sine innspill i forbindelse med sensur.

I det en evig student må gi slipp på Ruter-rabatten etter ni gode år fortjener avslutningsvis Andrea og familien min takknemlighet for både støtten og tålmodigheten.

Oslo, 1.juni 2023

Thomas Berger