Ansvar for forurensningsskade voldt av gods i havneområder. Havneprosjektet: Rapport nr. 8
268/2000