Farlig gods i havn. Tredjemanns rett til erstatning for skade voldt av farlig gods i havnen. Havneprosjektet: Rapport nr. 15
286/2002