Havvind, hybrider og flaskehalser
571/2023

Havvind, hybrider og flaskehalser

Hvordan regler om kapasitet og flaskehalsinntekter påvirker insentiv til investeringer i hybridprosjekter mellom Norge og EU

MarIus No. 569

Sjørettsfondet
Nordisk institutt for sjørett
Universitetet i Oslo

© Sjørettsfondet, 2023

ISSN: 0332-7868

Sjørettsfondet

University of Oslo

Scandinavian Institute of Maritime Law

P.O. Box 6706 St. Olavs plass 5

N-0130 Oslo

Norway

Phone: 22 85 96 00

E-mail: sjorett-adm@jus.uio.no

Internet: https://www.sjorettsfondet.no/

Editor: Professor dr. juris Trond Solvang –

e-mail: trond.solvang@jus.uio.no

Digital Publishing: Aksell AS

Forord

Denne avhandlingen er skrevet våren 2023 som en masteroppgave ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Det har vært en krevende og læringsrik prosess, hvor vi var heldige å ta del i et sterkt faglig miljø som vitenskapelige assistenter ved Nordisk Institutt for Sjørett.

Vi startet tankeprosessen rundt tema for masteroppgaven høsten 2022, og fant fort ut at energirett og havvind interesserte oss begge. Bakgrunnen for interessen er den pågående bekjempelsen av klimautfordringene og havvindparkers aktualitet i energiomstillingen. Vi tok da kontakt med professor Catherine Banet som fortalte om prosjektet Ocean Grid. Deretter presenterte vi vårt tema og problemstillinger rundt hybridtilkoblede havvindparker, som resulterte i vår deltakelse i prosjektet, stilling ved instituttet og felles masteroppgave.

Vi vil derfor først og fremst takke vår veileder Catherine Banet for hennes engasjement og innspill gjennom prosessen. Vi vil også takke de øvrige deltakerne i Ocean Grid-prosjektet, særlig for deres tekniske og økonomiske innsikter i hybridprosjekter. Slutningene og konklusjonene i avhandlingen som sådan, er likevel basert på våre analyser. Videre må vi takke vitenskapelige assistenter, stipendiater og professorer ved instituttet, samt andre i fagmiljøet som har vært villige til å diskutere med oss. Det har gitt viktige bidrag og erfaringer i utviklingen av avhandlingen.

Ikke minst, må vi takke våre familier, venner og kjæreste for støtte og praktisk hjelp i hverdagen. Takk for at vi fikk dedikere vår tid og tanker til dette temaet, og for at vi har blitt oppmuntret og ivaretatt hele veien. En ekstra takk til Anne Gerd F. Bakken for faglig innsikt, for å ha koblet oss til industriaktører og gjennomlesninger. Vi vil også takke Andreas Russwurm for grundig gjennomlesning, gode tilbakemeldinger og nyttige diskusjoner.

For publiseringen har det blitt gjort enkelte mindre endringer i avhandlingen utover å korrigere noen språkfeil. I opprinnelig innlevert masteroppgave ble budområder til havs omtalt som sjøbudområder (SB), i en såkalt SB-modell. I publiseringen har dette blitt endret til Offshore Bidding Zones (OBZ), eller OBZ-modellen, ettersom det er blitt et nokså etablert begrep. Videre har vi endret begrepet «dynamisk referansepris» til «flytpris», som vi mener er en mer beskrivende betegnelse for prisfastsettelsen basert på hvor kraften flyter. Etter å ha mottatt tilbakemelding fra sensor, har vi også fjernet noen krysshenvisninger i fotnotene.

Til slutt vil vi oppfordre flere studenter til å dra nytte av muligheten å skrive masteroppgave sammen. Gjennom denne prosessen har vi hatt et enormt utbytte ved å ha hverandre som diskusjonspartnere og støtte gjennom hele prosessen. Det å slippe å sitte alene med tanker og usikkerhet har vært uvurderlig for oss begge. Å jobbe som et team har gjort det mulig for oss å håndtere et omfattende tema samtidig som vi har trukket frem det beste i hverandre.

God lesing!

Margrethe Antonsen Lilleng & Therese Bakken Rontén

Juni 2023, Oslo.