Table of reference
578/2024

Table of reference

Literature

Alvik, Ivar. Fartøystjenesteleie. Oslo: Gyldendal juridisk, 2014.

Bjørge, Eirik and Ole Henrik Førland. «Berettigede forventninger i kontraktsrettslig og tingsrettslig belysning.». Tidsskrift for forretningsjus vol. 13 no. 4 (2007), pp. 316–339. DOI: 10.18 261/ISSN0809-9510-2007-04-03

Carver, Thomas Gilbert, eds. Howard Bennett et al. Carver on Charterparties. 2nd ed., London: Sweet & Maxwell, 2021.

Coghlin, Terence, eds. Terence Coghlin et al. Time Charters. 7th ed., London: Informa, 2014.

Falkanger, Thor. Konsekutive reiser: rettslige studier i en moderne befraktningsform. Oslo: Universitetsforlaget, 1965. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2 015 090 906 088.(1) The National Library requires Norwegian IP addresses.

Falkanger, Thor and Hans Jacob Bull and Lasse Brautaset. Scandinavian Maritime Law. 4th ed., Oslo: Universitetsforlaget, 2017.

Gram, Per. Fraktavtaler og deres tolkning. Oslo: Tanum, 1948. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2 014 050 705 021.

Gram, Per. Fraktavtaler og deres tolkning, 4th ed., Oslo: Tanum – Norli, 1977. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2 016 061 748 001.

Grönfors, Kurt. Tolkning av fraktavtal. Gothenburg: 1989.

Haaskjold, Erlend. Kontraktsforpliktelser. 2nd ed., Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2013.

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2nd ed., Oslo: Universitetsforlaget, 2011.

Hellner, Jan. Skadeståndsrätt. 5th ed., Stockholm: Juristförlaget, 1995.

Hov, Jo and Alf Petter Høgberg. Alminnelig avtalerett. Oslo: Papinian, 2009.

Iversen, Torsten. Erstatningsberegning i kontraktsforhold. København: Thomson GadJura, 2000.

Jantzen, Johs. Maanedsbefragtning. Kristiania (Oslo): I kommision hos H. Aschehoug & Co, 1909. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2 016 050 348 023.

Jantzen, Johs. Ny håndbok i godsbefordring til sjøs. Oslo: Fabritius, 1938. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2 008 041 404 010.

Jantzen, Johs. Tidsbefragtning. Kristiania (Oslo): Grøndahl, 1919. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2 006 120 100 048.

Kaasen, Knut. Tilvirkningskontrakter. Oslo: Universitetsforlaget, 2018.

Krüger, Kai. Norsk kontraktsrett. Bergen: Alma Mater, 1989. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2 012 011 706 096.

Lilleholt, Kåre. Kontraktsrett og obligasjonsrett. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2017.

Michelet, Hans Peter. Håndbok i tidsbefraktning. Oslo: Sjørettsfondet, 1997. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2 011 080 308 035.

Rodhe, Knut. Obligationsrätt. Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag, 1956.

Selvig, Erling. «Tolking etter norsk eller annen skandinavisk rett av certepartier og andre standardvilkår utformet på engelsk.» Tidsskrift for rettsvitenskap vol. 99, no. 1 (1986), pp.1–26. DOI: 10.18 261/ISSN1504-3096-1986-01-02-01.

Semark, David and Alex Andrews. “When is a redelivery notice binding?” Maritime Risk International July 2009. Available at i-law.com: https://www.i-law.com/ilaw/doc/view.htm?id=226 519.

Simonsen, Lasse. Prekontraktuelt ansvar: det alminnelige prekontraktuelle ansvar, ansvar ved gjennomføring av anbudskonkurranser. Oslo: Universitetsforlaget, 1997. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2 009 022 400 047.

Solvang, Trond. Forsinkelse i havn: risikofordeling ved reisebefraktning. Oslo: Gyldendal, 2009.

Tørum, Amund Bjøranger. Interpretation of commercial contracts. Oslo: Universitetsforlaget, 2019.

Wyller, Christian Fr. «Kommentar til husleieloven.» In Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata (2023) extracted 27.11.2023.

Norwegian statutes and preparatory works

Statutes:

1918 31 May 1918 no. 4 Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (Act on the formation of agreements).

1988 13 May 1988 no. 27 Lov om kjøp (The Sale of Goods Act).

1992 03 July 1992 no. 93 Lov om avhending av fast eigedom (Real Property Sale Act).

1994 24 June 1994 no. 39 Lov om sjøfarten (The Maritime Code).

1999 26 March 1999 no. 17 Lov om husleieavtaler (The Tenancy Act).

2005 17 June 2005 no. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (The Working Environment Act).

Preparatory works:

NOU 1993: 36 Godsbefordring til sjøs Utredning XV fra utvalget til revisjon av sjøfartslovgivningen. (Report XV from the standing Maritime Law Committee for revising the maritime legislation).

Agreed documents

Baltime 1909, BIMCO.

Baltime 1939 (2001 revision), BIMCO.

New York Produce Exchange 2015 (NYPE 2015), co-operation between BIMCO, ASBA and SMF.

Explanatory notes to NYPE 2015, co-operation between BIMCO, ASBA and SMF.

Linertime 2015, BIMCO.

Supplytime 2017, BIMCO.

Redelivery Clause for Time Charter Parties 2017, BIMCO.

Norsk Totalkontrakt 2015 (NTK 15), co-operation between Norsk Industri and Norsk Olje og Gass.

Case law

Norwegian Supreme Court:

Rt. 1913 p. 849

Rt. 1915 p. 881 Grev Wedel Jarlsberg

ND 1919 p. 88

Rt. 1924 p. 91

Rt. 1930 p. 1462

Rt. 1938 p. 602

Rt. 1970 p. 1059

Rt. 1983 p. 205

Rt. 1988 p. 1078

Rt. 1991 p. 719

Rt. 2002 p. 1155 Hansa Borg

Rt. 2004 p. 675 Agurkpinnedommen

Rt. 2010 p. 961

Rt. 2011 p. 670

HR-2016-1447-A

HR-2017-971-A

Norwegian arbitrations:

ND 1950 p. 398

ND 1952 p. 104 Mimona

ND 1952 p. 442 Hakefjord

ND 1983 p. 309 Arica

Non-Norwegian cases and arbitrations:

[1996] Lloyd’s rep vol 2 p. 66. The Nizuuru. English Commercial Court.

[1999] Lloyd’s rep. p. 649. The Liepaya. English Commercial Court.

[2009] Lloyd’s rep. vol. 2 p. 139. The Zenovia. English Commercial Court.

[2015] Lloyd’s rep. p. 315. The Great Creation. English Commercial Court.

1970 AMC 1966. Westlaw: 1970 WL 203 697. Loreto Compania vs Crescent Metals. American arbitration.

1955 AMC 875. Westlaw: 1954 WL 76 159. Transocean Shipping v. Western Shipping. American arbitration.