Konsesjon på auksjon
581/2024

Konsesjon på auksjon

En metode for å tildele produksjonskapasitet til oppdrett av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret

MarIus No. 581

Sjørettsfondet
Nordisk institutt for sjørett
Universitetet i Oslo

© Sjørettsfondet, 2024

ISSN: 0332-7868

Sjørettsfondet

University of Oslo

Scandinavian Institute of Maritime Law

P.O. Box 6706 St. Olavs plass 5

N-0130 Oslo

Norway

Phone: 22 85 96 00

E-mail: sjorett-adm@jus.uio.no

Internet: https://www.sjorettsfondet.no/

Editor: Professor dr. juris Trond Solvang –

e-mail: trond.solvang@jus.uio.no

Digital Publishing: Aksell AS

Forord

Denne avhandlingen skrev jeg som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen er oppdatert til og med gjeldende regelverk 1. juni 2023. Den publiseres i hovedsak slik den ble levert til sensur, men med noen strukturelle endringer. Disse endringene har også gjort det nødvendig å gjøre justeringer i innledningen og avslutningen.

Jeg har i løpet av skrivearbeidet hatt gleden av å få diskutere avhandlingens problemstillinger med en rekke personer. Ved Nordisk institutt for sjørett ønsker jeg først og fremst å takke min veileder Eirik Wold Sund, som også introduserte avhandlingens tema for meg. En takk går også til Finn Arnesen for spennende og nyttige diskusjoner om avhandlingens EØS-rettslige problemstillinger. Jeg har foruten denne veiledningen ved instituttet også hatt gleden av å diskutere deler av avhandlingen med Inger Riis Johannesen. Det var utrolig lærerikt og spennende å diskutere sentrale problemstillinger i avhandlingen med deg, og jeg setter stor pris på at du tok deg tid til det.

Jeg ønsker også å takke mine gode venner Daniel Hagen og Jørgen Hammer, som i løpet av skrivearbeidet stilte opp for faglige diskusjoner, leste korrektur og bidro med nyttige språklige og strukturelle innspill. En stor takk går i tillegg til min mor og søster, som hjalp til med å lese korrektur. Helt til slutt vil jeg takke Maria Koch Haugane. Jeg setter stor pris på alle våre faglige diskusjoner, dine faglig innspill og all støtten og oppmuntringen du ga meg i skriveperioden.

Oslo, 7. mars 2024.

Joachim S. Bakke