Lovgiver på dypt vann?
573/2023

Lovgiver på dypt vann?

En analyse av pantereguleringen i havbunnsmineralloven

MarIus No. 573

Sjørettsfondet

Nordisk institutt for sjørett

Universitetet i Oslo

© Sjørettsfondet, 2023

ISSN: 0332-7868

Sjørettsfondet

University of Oslo

Scandinavian Institute of Maritime Law

P.O. Box 6706 St. Olavs plass 5

N-0130 Oslo

Norway

Phone: 22 85 96 00

E-mail: sjorett-adm@jus.uio.no

Internet: https://www.sjorettsfondet.no/

Editor: Professor dr. juris Trond Solvang –

e-mail: trond.solvang@jus.uio.no

Digital Publishing: Aksell AS

Forord

Denne avhandlingen ble skrevet i løpet av studieåret 2022/2023 mens jeg var ansatt som vitenskapelig assistent og gikk forskerlinjen ved det Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen publiseres slik den ble levert til sensur uten endringer, og bygger på det regelverket som gjaldt per. 23 juni 2023.

Tiden på forskerlinjen var til tider krevende, men også viktig for min faglige utvikling som jurist. Dette skyldes ikke bare det solide undervisningsopplegget, men også det fagmiljøet på fakultetet som jeg fikk være en del av. De ansatte på forskergruppen for formuerett og forskergruppen for naturressurs-, miljø og utviklingsrett viste hele veien engasjement og tok seg alltid tid til å diskutere ofte uinformerte spørsmål. Jeg ser tilbake på et år som gikk fort, men som var utrolig givende og lærerikt.

Alle som fortjener en takk kan ikke nevnes, men jeg vil likevel trekke frem noen. Først og fremst vil jeg takke mine medstudenter på forskerlinjen, Tollef Heggen, Øyvind Erstad Villanger, Susan Jensen, Runa Lauritsen, Ellen Alvilde Arge og Rahman Akhtar Chaudhry for faglige diskusjoner og et fantastisk sosialt samhold. Ikke minst vil jeg takke emneansvarlig professor Synne Sæther Mæhle for uvurderlig omsorg, hjelp og gode samtaler under de hardere takene. En spesiell takk også til min veileder professor Berte-Elen Reinertsen Konow, som har vist tålmodighet og gitt meg tett og god oppfølging gjennom hele prosessen.

Videre vil jeg rette en takk til professor Erik Røsæg for støtte under og etter at prosjektet var avsluttet. Professor Ernst Nordtveit fortjener også en takk, som foruten å ha vært en uvurderlig diskusjonspartner underveis, har fortsatt å involvere meg i det faglige fellesskapet. Jeg vil også takke Advokatfirmaet BAHR for tilliten, og særlig advokat Øystein Meland som alltid har hatt kontordøren åpen for meg.

Helt til slutt vil jeg takke familie og venner, spesielt mine aller kjæreste Richard og Alma. En siste takk til alltid støttende Signe Nordenborg for iherdig bistand med korrekturlesning og heiarop.

Bergen, oktober 2023

Mari Elisabeth Bygstad