1.2 Problemstilling
568/2023

1.2 Problemstilling

Mitt anliggende er å undersøke oppfatninger i eldre sjørettslig teori som kan ha overføringsverdi til diskusjonen om autonome skip og skyldvilkåret som betingelse for rederens prinsipalansvar.

Jeg vil vise at sjørettsteoretikere befattet seg med spørsmål om skipets feilmanøvrering kunne være tilstrekkelig betingelse for rederens prinsipalansvar - både i eldre nordisk sjørettsteori fra perioden 1900-1931, og i fransk juridisk teori fra nyere tid. Dette er oppfatninger som er mindre kjent blant dagens teoretikere.(1) Det foreligger meg bekjent ingen nordiske erstatnings- eller sjørettslige teoretiske arbeider etter 1931 som viser til de nevnte oppfatningene. Fenomenene disse teoretikerne tok utgangspunkt i, er fortsatt aktuelle. Skip kolliderer med skip, og skipssammenstøt reguleres fortsatt av et lovfestet skyldvilkår.

Å løfte disse betraktninger frem i lyset, bør etter mitt syn derfor ha selvstendig verdi inn i dagens diskusjon utover det rent rettshistoriske.

Det kan også ha verdi til forståelsen av sammenstøtskonvensjonen. En av de nordiske teoretikerne deltok i utformingen av konvensjonen i en tidlig fase(2) Oscar Platou deltok i flere av de første internasjonale møtene som ledet til sammenstøtskonvensjonen jf. Indst.O.III. (1913) s. 1 , og konvensjonens offisielle språk er fransk. Betraktninger om skipets «skyld» (fransk «faute») i fransk rettsteori kan derfor til en viss grad kaste lys over konvensjonens skyldbegrep.

Det bør videre ha fornyet interesse å se på tidligere oppfatninger om skipet som «handlende», ettersom det også i dag som nevnt foreslås å se på skipet som «handlende» innenfor rammen av rederens prinsipalansvar jf. Soyer og Tettenborn.

Jeg vil i det følgende først klargjøre hva som menes med «skyldvilkåret» og «prinsipalansvar», herunder forholdet mellom sjørettslige erstatningsspørsmål og den alminnelige erstatningsretten. Formålet er å gi et rettslig bakteppe til gjennomgangen av eldre nordisk sjørettslig teori i kapittel tre og fransk sjørettslig teori i kapittel fire. Avslutningsvis vil jeg forsøke å sammenfatte noen perspektiver denne gjennomgangen kan gi til skyldvilkåret i sammenstøtsreglene med tanke på autonome skip.