Kildeliste
569/2023

Kildeliste

Norske rettskilder

Lover og forskrifter

1918: Lov 31.mai 1918 nr.4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (avtaleloven)

1994: Lov 24.juni 1994 nr.39 om sjøfarten (sjøloven)

2012: Forskrift 30.mai 2012 nr.488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. (MARPOL vedlegg VI)

Forarbeider

1993: NOU 1993: 36 Godsbefordring til sjøs. Utredning XV fra utvalget til revisjon av sjøfartslovgivningen (Sjølovkomiteen)

2012: NOU 2012: 10 Gjennomføring av Rotterdamreglene i sjøloven. Utredning XX fra utvalget til revisjon av sjøfartslovgivningen (Sjølovkomiteen)

Rettspraksis

1999: RT-1999-922

2000: RT-2000-806.

2002: RT-2002-1155.

2003: RT-2003-1132.

Høringer

Sjøfartsdirektoratet (2022): Sjøfartsdirektoratet. Høring om forslag til forskrift om endringer i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. https://www.sdir.no/contentassets/64130e40324b401e9b7654bb010b3fae/horing-om-forslag-til-forskrift-om-endringer-i-forskrift-om-miljomessig-sikkerhet-for-skip-og-flyttbare-innretninger.pdf?t=1681725347005

Utenlandske rettskilder

Konvensjoner og traktater

1973: Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning (MARPOL) (1973)

2015: Parisavtalen (FN) (2015)

Vedtak

IMO (2009): IMO. Resolution A.1021(26) 2.desember 2009. https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.1021(26).pdf hentet 17.04.23

IMO (2016): IMO. Resolution MEPC.278(70). 28.oktober 2016. https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/278(70).pdf Hentet 21.04.23

IMO Marine Environment Protection Committee (2018): IMO Marine Environment Protection Committee. Initial IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships. Resolution MEPC.304(72) 13.april 2018 . https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/Resolution%20MEPC.304%2872%29_E.pdf hentet 17.04.23

Standardkontrakter og kommentarutgaver

BALTIME (1939): BALTIME 1939 (as revised 2001) Uniform Time Charter (2001) https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-contracts/baltime-1939-as-revised-2001 hentet 17.04.23

INTERTANKTIME80 (1980): INTERTANKO og BIMCO. INTERTANKTIME 80 Tanker Time Charter Party (1980). https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-contracts/intertanktime-80 hentet 17.04.23

SHELLTIME4 (2003): SHELL og BIMCO. SHELLTIME 4 Charter Party (20023). https://shippingforum.files.wordpress.com/2012/08/shelltime-4-as-revised-20031.pdf hentet 17.04.23

BIMCO Slow Steaming Clause (2011):BIMCO Slow Steaming Clause for Time Charter Parties (2011) https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/slow_steaming_clause_for_time_charter_2011 hentet 17.04.23

NYPE (2015): BIMCO, Association of Shipbrokers and Agents (ASBA) og Singapore Maritime Foundation (SMF) (2015). https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-contracts/nype-2015 hentet 31.05.23

BIMCO CII-clause (2022): BIMCO CII Operations Clause for Time Charter Parties (2022) https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/cii-operations-clause-2022 hentet 17.04.23

BIMCO Guidance Notes (2022): BIMCO Guidance Notes – BIMCO CII Operations Clause for Time Charter Parties (2022) https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/cii-operations-clause-2022 hentet 17.04.23

BIMCO ETS (2022)BIMCO - Emission Trading Scheme Allowances Clause for Time Charter Parties 2022 https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/etsa_clause hentet 24.04.23

Litteratur

Bøker

Andenæs (1997): Andenæs, Mads Henry. Rettskildelære, Bergen: Grafisk Hus, 1997

Boe (2010): Boe, Erik Magnus. Innføring i juss. Juridisk tenkning og rettskildelære, 3. utgave, Oslo: Universitetsforlaget, 2010

Falkanger (2017): Thor Falkanger, Hans Jacob Bull og Lasse Brautaset. Scandinavian Maritime Law (4.utgave), Oslo: Universitetsforlaget, 2017

Hagstrøm (1997): Viggo Hagstrøm og Erling Selvig. Kontraktsrett til studiebruk, bind 1, Oslo: Universitetsforlaget, 1997

Hov (2002): Hov, Jo. Avtalebrudd og partsskifte, Oslo: Papinian, 2002

Høgberg (2006): Høgberg, Alf Petter. Kontraktstolking, Særlig om tolkningsstiler ved fortolkning av skriftlige kontrakter, Oslo: Universitetsforlaget, 2006

Rapporter

FN (UNCTAD) (1990): FN (UNCTAD). Charter Parties – A comparative analysis. (1990) https://unctad.org/system/files/official-document/c4isl55_en.pdf hentet 17.04.23

DNV og Enova SF (2016): DNV og Enova SF (2016). Kartlegging av teknologistatus. Teknologier og tiltak for energieffektivisering av skip. (2016) https://www.enova.no/upload_images/5CA0E9A81AD54C4C94C3B313AB238A27.pdf hentet 17.04.23

FN (UNCTAD) (2021): FN (UNCTAD). Review of Maritime Transport (2021) https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021_en_0.pdf hentet 21.04.23

Ocean Consulting (2022): Ocean Consulting. Energy Transition in Shipping. (2022) https://issuu.com/tomkleppesto/docs/energy_transition_in_shipping_130622 hentet 17.04.23

Rederiforbundet (2023): Rederiforbundet. Konjunkturrapport 2023. (2023) https://www.rederi.no/globalassets/dokumenter/alle/rapporter/ref-konjunkturrapport23-no-web.pdf hentet 17.04.23

Nettsider og artikler

Ajdin (2022): Ajdin, Adis. Splash247. "Shipping heavyweights hit out at BIMCO’s CII clause" (2022) https://splash247.com/shipping-heavyweights-hit-out-at-bimcos-cii-clause/ hentet 17.04.23

Austin (2022): Nick Austin, Mike Adamson og Laura Hyne. Reed Smith LLP. " BIMCO CII Clause for Time Charters – The dust begins to settle" (2022) https://www.shiplawlog.com/2022/12/20/bimco-cii-clause-for-time-charters-the-dust-begins-to-settle/ hentet 17.04.23

Berrill (2022): Berrill, Paul. TradeWinds. "Hull coating degradation reduces CII ratings within five years, says Jotun" (2022) https://www.tradewindsnews.com/technology/hull-coating-degradation-reduces-cii-ratings-within-five-years-says-jotun/2-1-1220945 hentet 17.04.23

Blenkey (2022): Blenkey, Nick. MarineLog. "Charterers to BIMCO: CII clause won’t work" (2022) https://www.marinelog.com/legal/compliance/charterers-to-bimco-cii-clause-wont-work/ hentet 17.04.23

DNV (2022): DNV. "What are the key considerations for newbuilding to stay competitive and compliant over the long term?" (2022) https://www.dnv.com/maritime/hub/decarbonize-shipping/pathways/pathway-newbuildings.html hentet 17.04.23

Europakommisjonen (2021): Europakommisjonen. "Development of EU ETS (2005-2020)" https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/development-eu-ets-2005-2020_en hentet 17.04.23

Europakommisjonen (2022): Europakommisjonen. " Emissions-free sailing is full steam ahead for ocean-going shipping." (2022) https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/emissions-free-sailing-full-steam-ahead-ocean-going-shipping hentet 17.04.23

Europakommisjonen (2023): Europakommisjonen. "Reducing emissions from the shipping sector" (2023) https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-emissions/reducing-emissions-shipping-sector_en hentet 17.04.23

Europaparlamentet (2023): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0098_EN.pdf hentet 18.04.23

FN (2023): FN. "Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen" (2023) https://www.fn.no/om-fn/fns-organisasjoner-fond-og-programmer/den-internasjonale-sjoefartsorganisasjonen-imo hentet 17.04.23

IMO (2021): IMO. "100th State joins ship air pollution and emissions treaty" (2021) https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/MARPOL100State.aspx hentet 17.04.23

Jallal (2023): Jallal, Craig. Riviera Maritime. "Trying too hard to decarbonise" (2023) https://www.rivieramm.com/opinion/opinion/trying-too-hard-to-decarbonise-75613 hentet 24.04.23

Johansen (2021): Elise Johansen, Elisabeth Roscher og Tine Elisabeth Vigmostad. "ESG-rapportering" (2021) https://www.wr.no/barekraft/esg-rapportering/ hentet 17.04.23

Kelesidou (2021): Kelesidou, Eva. Standard Club. "Decarbonisation in shipping: Contractual and charterparty issues" (2021) https://www.standard-club.com/knowledge-news/decarbonisation-in-shipping-contractual-and-charterparty-issues-3920/ hentet 17.04.23

Martin (2022): Martin, Eric Priante. TradeWinds. "How 2023's carbon rules could be a "game changer" for shipping contracts" (2022) https://www.tradewindsnews.com/esg/how-2023s-carbon-rules-could-be-a-game-changer-for-shipping-contracts/2-1-1142992 hentet 20.04.23

Poseidon Principles (u.å.): Poseidon Principles. "A global framework for responsible ship finance" (u.å.) https://www.poseidonprinciples.org/finance/about/ hentet 17.04.23

Sea Cargo Charter (u.å.): Sea Cargo Charter. "Assessment of climate alignment" (u.å.) https://www.seacargocharter.org/principles/assessment/ hentet 17.04.23

Thomsen (2022): Thomsen, Jens. Shipping Watch. "Oldendorff issues crass critique of CII: "Will do more damage than good" (2022) https://shippingwatch.com/carriers/Bulk/article14675034.ece hentet 20.04.23

Valeur (2019): Valeur, Simon. Shipping Watch. "Waiting time in ports costs shipping billions of dollars annually" (2019) https://shippingwatch.com/Ports/article11550328.ece hentet 17.04.23

Andre referanser

Brautaset (2022): Møte med Lasse Brautaset i Nordisk Skibsrederforening 23. september 2022. Fikk ettersendt e-postkorrespondanse ifbm. utarbeidelsen av BIMCO sin CII-klausul. Klausulen fra Brautaset var ment som en spissformulering for å illustrere kontrasten mot den mer omfattende BIMCO-klausulen, og var ikke et reelt alternativ.

Siig (2022): Siig, Kristina. Forelesning i Maritime Law – Contracts (JUS5401). Oslo, 11.oktober 2022.