3 Standardklausulens foreslåtte allokering av partenes rettigheter og plikter ved implementeringen av CII
569/2023

3 Standardklausulens foreslåtte allokering av partenes rettigheter og plikter ved implementeringen av CII

Skipsfarten er en bransje som i svært stor grad tar utgangspunkt i standardkontrakter. Man kommer derfor ikke utenom at de løsningene disse formularene velger for å allokere rettigheter og plikter vil være relevante å se hen til når partene setter seg ned rundt forhandlingsbordet. Dette gjelder både der partene velger å ta utgangspunkt i ett av disse formularene og i de tilfellene hvor partene forsøker å skrive helt egne klausuler. Bakgrunnen for dette er at standardklausulene i stor grad er utarbeidet i samarbeid mellom de forskjellige interessentene i en befraktningsavtale, og at de derfor i hvert fall er ment å gi uttrykk for balanserte løsninger. Dersom en standardklausul har vært i bruk over lengre tid vil partene typisk akseptere klausulen basert på at den gir uttrykk for markedsbaserte vilkår, og det kreves derfor gode argumenter for å velge avvikende løsninger. Likevel kommer man ikke utenom at markedet ofte vil være utslagsgivende for hva som aksepteres. I et godt marked med høy etterspørsel vil reder ha et bedre utgangspunkt for å få gjennomslag for sine synspunkter, mens i et marked hvor det er et større tilbud enn etterspørsel etter skip, så vil befraktersiden ha en tilsvarende fordel.