3.1 Innledende bemerkninger om BIMCO sin standardklausul
569/2023

3.1 Innledende bemerkninger om BIMCO sin standardklausul

Etter at CII-regelverket trådte i kraft 1.januar er det kun BIMCO som har publisert en foreslått standardklausul som har til formål å allokere rettigheter og plikter mellom partene. Denne har fått navnet "CII Operations Clause for Time Charter Parties 2022". BIMCO sitt forhandlingsutvalg har bestått av representanter fra både eiersiden og befraktersiden, P&I-klubber og juridiske eksperter, og klausulen er ifølge BIMCO sine egne nettsider et resultat av en "samarbeidende og samtykkende prosess" mellom disse partene.(1) BIMCO CII-clause (2022). Hvorvidt alle sidene er like fornøyde med klausulen gjenstår imidlertid å se, all den tid klausulen forsøker å allokere rettigheter og plikter som tidligere ikke har vært en del av kontraktsforholdet mellom redere og befraktere. Som nevnt innledningsvis er det på det rene at det ved implementeringen av regelverket oppstår et spenningsforhold når befrakterens rett til å instruere rederen på den ene siden nå må holdes opp mot rederens behov for å insistere på justeringer for å oppnå avtalt CII-rangering på den andre siden.

Mens det på et tidspunkt ble forsøkt å skrive en kortere tekst, endte utvalget opp med en klausul på 48 avsnitt. En kortere klausul ville ifølge utvalget skjult kompleksiteten i regelverket, hvilket igjen ville kunne ført til at partene ikke i tilstrekkelig grad satte seg inn i hva som kreves av de. Lasse Brautaset fra Nordisk Skibsrederforening var ett av utvalgets medlemmer, og delte på et tidspunkt det han selv lett humoristisk omtalte som en "simple man's CII clause".(2) Brautaset (2022). Selv om poengene nevnt over også gjør seg gjeldende ved en såpass kort klausul, så er denne likevel godt egnet til å belyse en enklere allokering av rettigheter og plikter enn det som er foreslått fra BIMCO. Klausulen lyder som følger:

You can charter my ship

The ship must comply with MARPOL CII Regulations

At delivery the vessel shall be eligible for a rating between A-C

We agree on the relevant CII target for the charter – the so-called Agreed CII

At redelivery the vessel's CP Attained CII must correspond to the Agreed CII

If not, you must indemnify me for the losses I suffer

Det siterte partiet ovenfor er altså ingen klausul, men en spissformulering for å synliggjøre kompleksiteten i problematikken. Rederen pålegges etter denne formuleringen å sørge for at skipet ved levering til befrakter oppfyller MARPOL sine CII-krav, og at skipet på leveringstidspunktet innehar en rangering på A, B eller C. Videre pålegges partene å bli enige om hvilken rangering som skal opprettholdes gjennom befrakterens bruk av skipet, og det er befrakteren som er ansvarlig for at denne rangeringen er opprettholdt når skipet skal tilbakeleveres. Dersom rangeringen er dårligere enn det partene ble enige om, må befrakter dekke rederens tap som følge av dette.

Den korte versjonen av klausulen illustrerer en alternativ tilnærming til problemstillingen, dog med den svakhet at det i mange tilfeller vil være vanskelig å få dekket tap som er oppstått uten ytterligere rettesnorer. BIMCO sin endelige klausul inneholder langt flere og mer detaljerte bestemmelser, og er i større grad enn den skisserte klausulen over basert på en tankegang om at det er bedre å forebygge enn å reparere.