2.1 Innledning
568/2023

2.1 Innledning

Oppgavens problemstilling berører erstatningsrettslige grunnbegreper som «skyld» og «prinsipalansvar», i tillegg til spesielle erstatningsregler så som sammenstøtsreglene - som igjen er forbundet med alminnelige erstatningsregler. Siktemålet i dette kapittelet er å gi en sammenfattet fremstilling av de nevnte størrelser– herunder grunnvilkår for erstatningansvar, rederansvaret og sammenstøtsreglene, skyldregelen og skyldvilkåret som ledd i prinsipalansvaret. Dette vil tjene som nødvendig kontekst for den videre fremstillingen av eldre nordiske og franske teoretiske posisjoner.