2.2 Grunnvilkår for erstatning
568/2023

2.2 Grunnvilkår for erstatning

Utgangspunktet i norsk rett er at skaden blir der den rammer. Skadelidte, den som er rammet av skaden, må påvise et rettslig grunnlag for å flytte tapet over på skadevolder, den som forvoldte skaden.(1) Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 17 Tre grunnvilkår må være oppfylt for å etablere erstatningsansvar: Ansvarsgrunnlag, rettslig årsakssammenheng og økonomisk tap.(2) Hagstrøm og Stenvik (2019) s. 17 og Lødrup (2005) s. 38 Vilkårene er kumulative, som vil si at alle tre må være oppfylt for at rettsvirkningen, erstatningsansvar, inntrer. Flere vurderingstemaer er felles på tvers av vilkårene, slik at grensene mellom vilkårene kan være flytende.(3) Stang (1919) s. 136 og Wilhelmsen og Hagland (2017) s. 142