6. Avslutning. Et annet «rettighetsperspektiv»
576/2024

6. Avslutning. Et annet «rettighetsperspektiv»

Dette leder meg til mitt siste poeng. Er det slik at ressursene bør forvaltes med sikte på mest mulig utvinning og best mulig arealutnyttelse, så lenge generelle hensynene som er nevnt i loven – hensynet til andre næringer, miljøet, mv. – er ivaretatt? Dette er langt på vei et politisk spørsmål. Men kan myndighetene rettslig sett fortsette som før?

Klimaendringene, og miljøskadene som er en følge av dem, kaster nytt lys over forholdet mellom ressursforvaltning og borgernes rettigheter. Tendensen til «climate litigation» innebærer at enkeltgrupper søker å påberope rettigheter på vegne av hele samfunnet for å begrense utvinning og bruk av naturressursene.

I Norge har slike søksmål vært forankret i Grunnloven §  112. Første ledd lyder:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Her er vi tilbake ved «trosbekjennelsen» som Arnholm i sin tid mente hørte naturlig hjemme i Grunnloven. I klimasøksmålet om 23. konsesjonsrunde var et sentralt spørsmål om Grunnloven §  112 gir rettigheter som kan gjøres gjeldende for domstolene. Dette svarte Høyesterett ja på, og siste ord er neppe sagt om rekkevidden av §  112 og dens betydning for forvaltningens vedtak etter energilovgivningen. Nå ligger flere klager til behandling i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), hvor spørsmålet er om klimaendringene går på menneskerettighetene løs. Disse sakene utfordrer statens rett til ressursforvaltning på en fundamental måte.

Politisk er det uansett klart at hensynet til ressursforvaltning får et annet innhold fremover. Klimaendringene vil ha virkninger også i Norge, og noe skille mellom nasjonale og globale hensyn er vanskelig å trekke i klimapolitikken. Det er liten tvil om at klimahensyn har en sentral plass blant de brede samfunnsinteresser som fremtidens energipolitikk må ivareta.(1) Alvik, Ivar Karnov lovkommentar: Petroleumsloven – petrl 1996, note 3 til § 1-2 2. ledd,Lovdata.no