Kilderegister
581/2024

Kilderegister

Litteratur

 • Alvik, Ivar og Henrik Bjørnebye. «Om konsesjoner og konsesjonsrett.» Jussens venner vol. 55, nr. 2 (2020) s. 85–104. https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.18 261/issn.1504-3126-2020-02-02

 • Arnesen, Finn. «Homogeneity and Disparity.» I Recht und Realität: Festschrift für Christoph Vedder. Stefan Lorenzmeier og Hans-Peter Folz (Hrsg.) red., Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2017, s. 257–266.

 • Arnesen, Finn. «Konsesjoner og tillatelser – EØS-rett og konsekvenser.» I Nordisk institutt for sjørett 50-års jubileum. Oslo: Sjørettsfondet, 2014 (MarIus nr. 427).

 • Arnesen, Finn. Statlig styring og EØS-rettslige skranker. Oslo: Universitetsforlaget AS, 1996.

 • Arnesen, Finn mfl. Oversikt over EØS-retten. Oslo: Universitetsforlaget AS, 2022.

 • Backer, Inge Lorange. «Forenkling av regelverket.» Jussens venner vol. 37, nr. 4–5 (2002) s. 216–228. https://www-idunn-no.ezproxy.uio.no/doi/epdf/10.18 261/1504-3126-37-4-05 hentet 31.05.2023 [Lest i idunn.no].

 • Backer, Inge Lorange. Lov og lovgivning – artikler og foredrag. Oslo: Universitetsforlaget AS, 2013.

 • Backer, Inge Lorange. Loven – hvordan blir den til? 2. utg., Oslo: Universitetsforlaget AS, 2022.

 • Benjaminsen, Nils Kristian. «… uatskillelig knyttet til»: Om avgrensningen av EØS-avtalens saklige virkeområde for fiskeri- og oppdrettsrelatert virksomhet. Oslo: Sjørettsfondet, 2017 (MarIus nr. 488).

 • Berntzen, Håvard. Rødt trafikklys og nedjustering av akvakulturtillatelser: En analyse av hjemmelsgrunnlaget for nedjustering av akvakulturtillatelser i medhold av trafikklyssystemet samt utvalgte erstatningsrettslige spørsmål ved nedjusteringsvedtak. Oslo: Sjørettsfondet, 2019 (MarIus nr. 518).

 • Bruun, Hilde Foyn. «Forarbeider til forskrifter. Noen rettskildeteoretiske og forvaltningsrettslige aspekter.» Institutt for offentlig retts stensilserie nr. 34 (1980).

 • Crawford, James. Brownlie’s principles of Public International Law. 9. utg., Oxford: University Press, 2019.

 • Dæhlin, Knut. Mål og midler i konsesjonspolitikken. Oslo: Nordisk institutt for sjørett, 1985 (MarIus nr. 109).

 • Eckhoff, Torstein. Forvaltningsrett. Oslo: Tanum-Norli A/S, 1978.

 • Eckhoff, Torstein. Statens styringsmuligheter, særlig i ressurs- og miljøspørsmål. Oslo: Tanum-Norli A/S, 1983.

 • Eckhoff, Torstein og Eivind Smith. Forvaltningsrett. 12. utg., Oslo: Universitetsforlaget AS, 2022.

 • Eide, Erling, Gideon Parchomovsky og Endre Stavang. «Auksjoner i teori og praksis – frekvenser og havbruk.» I Integrert kystsoneforvaltning: Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv. Katrine Broch Hauge og Knut Bjørn Stokke red., Oslo: Universitetsforlaget AS, 2021, s. 504–518. https://doi.org/10.18 261/9 788 215 045 078-2021-27

 • Falch, Mathias Røer. Styring av fiskeoppdrett gjennom forskrifter om tildeling og utvidelse av akvakulturtillatelser. Oslo: Sjørettsfondet, 2020 (MarIus nr. 526).

 • Fredriksen, Halvard Haukeland og Gjermund Mathisen. EØS-rett. 4. utg., Bergen: Fagbokforlaget, 2022.

 • Frihagen, Arvid. Forvaltningsrett: Bind I. 3. utg., Oslo: Forlaget A. Frihagen A/S, 1991.

 • Frihagen, Arvid. Forvaltningsloven: Kommentarutgave Bind I. 2. utg., Oslo: Forlaget A. Frihagen A/S, 1986.

 • Frihagen, Arvid. Forvaltningsloven: Kommentarutgave: Bind II. 2. utg., Oslo: Forlaget A. Frihagen A/S, 1986.

 • Gabrielsen, Anne Lodding. EØS-rettslige krav til miljøtilstanden i kystvann: Om vanndirektivets betydning for fiskeoppdrett i sjø. Oslo: Sjørettsfondet, 2021 (MarIus nr. 539).

 • Gjelsvik, Torbjørn og Martin Holger Dale. Akvakulturloven med kommentarer. Oslo: Advokatfirmaet Schjødt DA, 2010.

 • Graver, Hans Petter. Alminnelig forvaltningsrett. 5. utg., Oslo: Universitetsforlaget AS, 2019.

 • Graver, Hans Petter. Forvaltningsrett i markedsstaten: Studier i europeisering av forvaltningsretten. Bergen: Fagbokforlaget, 2002.

 • Graver, Hans Petter. «Konsesjoner og konkurranse – om krav fra fellesskapsretten til prosedyrer ved tildeling av offentlige tillatelser.» Lov og rett vol. 43. nr. 4–5 (2004) s. 224–244. https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.18 261/ISSN1504-3061-2004-04-05-03

 • Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett. 3. utg., ved Herman Bruserud, Ivar Alvik, Harald Irgens-Jensen og Inger Berg Ørstavik. Oslo: Universitetsforlaget AS, 2021.

 • Hamre, Sigrid. Proporsjonalitetskrav ved omgjering av akvakulturløyve: Ein forvaltningsrettsleg studie av eit allment uavklart prinsipp med akvakulturretten som kontekst. Oslo: Sjørettsfondet, 2022 (MarIus nr. 558).

 • Heistad, Markus. «Legal certainty i konsesjonssaker: EØS-rettslige skranker for nasjonale konsesjonsordninger.» Upublisert masteravhandling. Universitetet i Oslo (2006) https://www.duo.uio.no/handle/10 852/20 608 hentet 27.05.2023.

 • Hopsnes, Roald og Raymond Solberg. «Legalitetsprinsippet.» Jussens venner vol. 40, nr. 2 (2005) s. 77–155. https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.18 261/ISSN1504-3126-2005-02-01

 • Hov, Jo og Alf Petter Høgberg. Obligasjonsrett. 2. utg., Oslo: Papinian, 2017.

 • Laurantzon, Markus A. B. Fra hav til bord – rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen. Oslo: Sjørettsfondet, 2020 (MarIus nr. 528).

 • Laurantzon, Markus A. B. og Finn Arnesen. «Rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen.» I Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene. Arne Melchior og Frode Nilssen red., Oslo: Universitetsforlaget AS. 2020.

 • Marcussen, Mira Christine. Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet: Omgjøring av lokalitetstillatelser til lakseoppdrett. Oslo: Sjørettsfondet, 2021 (MarIus nr. 548).

 • Matheson, Wilhelm og Geir Woxholt. Lovavdelingens uttalelser. Oslo: Juridisk Forlag AS, 1990.

 • Mellbye, Halfdan. Rettslig regulering av norsk akvakultur. Oslo: Universitetsforlaget, 2018.

 • Mestad, Ola. Bruk og endring av konsesjonsvilkår. Oslo: Sjørettsfondet, 1986 (MarIus nr. 121).

 • Mestad, Ola. «Rettens kilder og anvendelse.» I Juridisk metode og tenkemåte. Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde red., Oslo: Universitetsforlaget AS, 2019, s. 77–113.

 • Mestad, Ola og Eirik Wold Sund m.fl. Framtidens havbruksforvaltning: Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett. Oslo: Sjørettsfondet, 2021 (MarIus nr. 549).

 • Mæhle, Synne Sæther. «Gjelder det andre regler for rettslig argumentasjon i rettsdogmatikken enn for domstolene?» Jussens venner vol. 39, nr. 5–6, (2004) s. 329–342. https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.18 261/ISSN1504-3126-2004-05-06-04

 • Mæhle, Synne Sæther og Ragna Aarli. Fra lov til rett. 3. utg., Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2022.

 • Nicholls, Hanna. Trafikklyssystemet: Nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett. Oslo: Sjørettsfondet, 2020 (MarIus nr. 506).

 • Rasmussen, Katrine Mørk og Per Nyheim. «Påkravsgaranti – noen betraktninger i tilknytning til Rt. 2012 s. 1267 (Silvercoin-dommen).» Tidsskrift for forretningsjus vol. 25, nr. 1 (2019) s. 54–88. https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.18 261/issn.0809-9510-2019-01

 • Sandtrøen, Ellev. «EU/EØS-rettens krav til nasjonale forhåndstillatelsesordninger.» Upublisert masteravhandling. Universitetet i Oslo (2018). https://www.duo.uio.no/handle/10 852/62 584 hentet 27.05.2023.

 • Selvig, Erling. Petroleumsrett til studiebruk. Oslo: Nordisk institutt for sjørett, 1988.

 • Skoghøy, Jens Edvin A. «Forvaltningssanksjoner, EMK og Grunnloven.» Jussens venner vol. 49, nr. 5 (2014) s. 297–339.

 • Skoghøy, Jens Edvin A. Rett og rettsanvendelse. Oslo: Universitetsforlaget AS, 2018.

 • Smith, Eivind. «Rettsbundet forvaltning.» Jussens venner vol. 57, nr. 5–6 (2022) s. 442–475. https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.18 261/jv.57.5.2

 • Stub, Marius. «Karnov lovkommentar til forvaltningsloven.» I Lovdata Pro (2021) hentet 27.05.2023.

 • Sund, Eirik Wold og Oskar Vegheim. «Karnov lovkommentar til akvakulturloven.» I Lovdata Pro (2022) hentet 27.05.2023.

 • Sunde, Torje og Ida Sørebø. «Tjenesteloven: kommentarutgave.» I Juridika.no 2021 hentet 27.05.2023.

 • Sunnevåg, Kjell J. og Afsaneh Bjorvatn. Prinsipper for tildeling av frekvenser i Norge. Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, 2000.

 • Sunnevåg, Kjell J. og Ivar Gaasland. Bruk av auksjoner i offentlig forvaltning. Bergen: Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, 1998.

 • Trosdahl, Kari Anne Haugli. EØS-avtalens geografiske virkeområde: Norsk økonomisk sone og kontinentalsokkel. Oslo: Sjørettsfondet, 2019 (MarIus nr. 511).

 • Tvedt, Morten Walløe. Lærebok i forvaltningsrett. 2. utg., Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2022.

 • Tverberg, Arnulf. «Tilskuddsforvaltningen og forvaltningsretten – aktuelle spørsmål.» I Forsker og formidler: Festskrift til Erik Magnus Boe. Hans Petter Graver, Ida Hjort Kraby og Marius Stub red., Oslo: Universitetsforlaget AS, 2013, s. 339–362.

 • Woxholt, Geir. Forvaltningsloven med kommentarer. 5. utg., Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, 2011.

Lover

 • 1814 Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov (Grunnloven).

 • 1967 Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

 • 1985 Lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. – (opphevet).

 • 1992 Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven).

 • 1998 Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).

 • 1999 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

 • 2003 Lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (territorialfarvannsloven).

 • 2003 Lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).

 • 2004 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven).

 • 2005 Lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven).

 • 2009 Lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven).

 • 2022 Lov 11. mars 2022 nr. 8 om tollavgift (tollavgiftsloven).

Forskrifter og instrukser

 • 2001 Forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet.

 • 2004 Forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) – (opphevet).

 • 2004 Forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.

 • 2006 Forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).

 • 2008 Forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften).

 • 2008 Forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

 • 2013 Forskrift 20. desember 2013 nr. 1675 om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven.

 • 2016 Instruks 19. februar 2016 nr. 184 om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen).

 • 2017 Forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften).

 • 2022 Forskrift 7. juni 2022 nr. 972 om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022.

 • 2022 Forskrift 22. juli 2022 nr. 1386 om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2022).

 • 2022 Forskrift 7. november 2022 nr. 1929 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften).

 • 2022 Detaljerte auksjonsregler til auksjonsforskriften 2022. https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Auksjon-av-produksjonskapasitet/auksjon-2022 hentet 01.06.2023, med lenke til de detaljerte auksjonsreglene (PDF).

Lovforarbeider og -etterarbeider

 • NUT 1958: 3 Innstilling fra Komiteen til å utrede spørsmålet om mer betryggende former for den offentlige forvaltning.

 • Ot.prp. nr. 38 (1964–1965) Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

 • Innst. O. nr. 2 (1966–1967) Innstilling fra justiskomitéen om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

 • Ot.prp. nr. 3 (1976–1977) Om lov om endringer i lov 10 februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (regler om taushetsplikt m.m.).

 • Innst. O. nr. 50 (1976–1977) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Regler om taushetsplikt m.m.).

 • NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket. Lovstrukturutvalgets delutredning II.

 • Ot.prp. nr. 61 (2004–2005) Om lov om akvakultur (akvakulturloven).

 • Ot.prp. nr. 99 (2005–2006) Om lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann.

 • Ot.prp. nr. 70 (2008–2009) Om lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven).

 • NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

 • Prop. 143 L (2021–2022) Endringer i havenergilova (utlysing og tildeling av areal).

Forskriftsforarbeider

 • Landbruks- og matdepartementet. Høring av forslag til endringer i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer. [Høringsbrev], 2010. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-forskr-2/id610 735/?expand=horingsbrev hentet 27.05.2023, med videre lenke til høringsbrevet (PDF).

 • Nærings- og fiskeridepartementet. Forslag til forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018. [Høringsnotat], 2018. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---utkast-til-forskrift-om-kapasitetsokning-for-tillatelser-til-akvakultur-med-matfisk-i-sjo-av-laks-orret-og-regnbueorret-i-2018/id2 593 105/?expand=horingsnotater hentet 27.05.2023, med lenke til høringsnotatet (PDF).

 • Nærings- og fiskeridepartementet. Forslag til forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2020). [Høringsnotat], 2020. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-forskrift-om-auksjon-av-produksjonskapasitet-for-akvakultur-med-laks-orret-og-regnbueorret/id2 692 246/?expand=horingsnotater hentet 27.05.2023, med lenke til høringsnotatet (PDF).

 • Nærings- og fiskeridepartementet. Forslag til forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022 (auksjonsforskriften 2022). [Høringsnotat], 2022. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-forskrift-om-auksjon-av-tillatelser-til-lakseoppdrett-2022/id2 905 119/?expand=horingsnotater hentet 27.05.2023, med lenke til høringsnotatet (PDF).

Stortingsmeldinger

 • St.meld. nr. 32 (2001–2002) Om situasjonen i den norske mobilmarknaden.

 • Meld. St. 5 (2012–2013) EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU: Sentrale prioriteringer og virkemidler i norsk europapolitikk.

 • Meld. St. 16 (2014–2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.

 • Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

Konvensjoner

 • EMK Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Roma 4. november 1950.

 • Havrettskonvensjonen De forente nasjoners havrettskonvensjon, Montego Bay 10. desember 1982.

 • EØS-avtalen Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, Oporto 2. mai 1992.

EU-direktiver

 • Direktiv 1994/22/EF Europaparlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og bruk av tillatelser for leting etter og utvinning av hydrokarboner (konsesjonsdirektivet).

 • Direktiv 2006/123/EF Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet).

Høyesterettsavgjørelser

 • Rt. 1979 s. 994

 • Rt. 1980 s. 485

 • Rt. 1984 s. 901

 • Rt. 1993 s. 420

 • Rt. 1996 s. 654

 • Rt. 2003 s. 764

 • Rt. 2004 s. 834

 • Rt. 2005 s. 607

 • Rt. 2008 s. 524

 • Rt. 2008 s. 1110

 • Rt. 2009 s. 661

 • Rt. 2011 s. 1553

 • Rt. 2012 s. 1267

 • Rt. 2014 s. 620

 • HR-2016-1235-A

 • HR-2017-1690-A

 • HR-2017-2247-A

 • HR-2020-2472-P

 • HR-2021-1429-A

 • HR-2021-2510-A

Avgjørelser fra EU-domstolen

 • Sak C-18/84 Kommisjonen mot Frankrike (ECLI:EU:C:1985:175).

 • Sak C-19/92 Dieter Kraus mot Land Baden-Württemnberg (ECLI:EU:C:1993:125).

 • Sak C-393/92 Gemeente Almelo med flere mot Energiebedrijf IJsselmij NV (ECLI:EU:C:1994:171).

 • Sak C-324/98 Telaustria Verlags GmbH og Telefonadress GmbH mot Telekom Austria AG (ECLI:EU:C:2000:669).

 • Sak C-157/99 B.S.M. Geraets-Smits og Stichting Ziekenfonds VGZ mot H.T.M. Peerbooms og Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen (ECLI:EU:C:2001:404).

 • Sak C-205/99 Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) med flere mot Administración General del Estado (ECLI:EU:C:2001:107).

 • Sak C-24/00 Kommisjonen mot Frankrike (ECLI:EU:C:2004:70).

 • Sak C-463/00 Kommisjonen mot Spania (ECLI:EU:C:2003:272).

 • Sak C-452/01 Margarethe Ospelt og Schlössle Weissenberg Familienstiftung (ECLI:EU:C:2003:493).

 • Sak C-389/05 Kommisjonen mot Frankrike (ECLI:EU:C:2008:411).

 • Sak C-169/07 Hartlauer Handelsgesellschaft mbH mot Wiener Landesregierung og Oberösterreichische Landesregierung (ECLI:EU:C:2009:141).

 • Sak C-203/08 Sporting Exchange Ltd mot Minister van Justitie (ECLI:EU:C:2010:307).

 • Sak C-400/08 Kommisjonen mot Spania (ECLI:EU:C:2011:172).

 • Sak C-565/08 Kommisjonen mot Italia (ECLI:EU:C:2011:188).

 • Sak C-255/09 Kommisjonen mot Portugal (ECLI:EU:C:2011:695).

 • Sak C-577/11 DKV Belgium SA mot Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL (ECLI:EU:C:2013:146).

 • Sak C-657/13 Verder LabTec GmbH & Co. KG mot Finanzamt Hilden (ECLI:EU:C:2015:331).

 • Forente saker C-360/15 og C-31/16 College van Burgemeester en Wethouders van de gemente Amersfoort mot X BV og Visser Vastgoed Beleggingen BV mot Raad van de gemeente Appingedam (ECLI:EU:C:2018:44).

 • Sak C-22/18 TopFit eV og Daniele Biffi mot Deutscher Leichtathletikverband eV. (ECLI:EU:C:2019:497).

 • Sak C-465/18 AV og BU mot Comune di Bernareggio (ECLI:EU:C:2019:1125).

 • Sak C-62/19 Star Taxi App SRL mot Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General og Consiliul General al Municipiului Bucureşti (ECLI:EU:C:2020:980).

 • Sak C-206/19 ‘KOB’ SIA mot Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija (ECLI:EU:C:2020:463).

Avgjørelser og rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen

 • E-4/04 Pedicel AS mot Sosial- og helsedirektoratet.

 • E-2/06 EFTA Surveillance Authority mot Norge.

 • E-1/16 Synnøve Finden AS mot Norge v/Landbruks- og matdepartementet.

 • E-12/16 Marine Harvest ASA mot EFTA Surveillance Authority.

 • E-8/19 Scanteam AS mot Norge v/Utenriksdepartementet.

Avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen

 • Engel mfl. mot Nederland CASE OF ENGEL AND OTHERS v. THE NETHERLANDS, no. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, 8. juni 1976.

 • Öztürk mot Tyskland CASE OF ÖZTÜRK v. GERMANY, no. 8544/79, 21. februar 1984.

Tolkningsuttalelser:

 • Lovavdelingen. Forvaltningslovens forskriftsbegrep. [Svar til Statsministerens kontor], 25. februar 1985. Lest i Matheson, Wilhelm og Geir Woxholt. Lovavdelingens uttalelser. Oslo: Juridisk Forlag AS, 1990, s. 355–356.

 • Kunnskapsdepartementet. Tolkningsuttalelse av om skolefritidsordningens vedtekter er å regne som forskrifter. [Svar til Utdanningsdirektoratet], 9. november 2015. https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Leksehjelp/Regelverk-for-skolefritidsordningen-SFO/Vedtekter-for-skolefritidsordningen/ hentet 27.05.2023, med lenke til tolkningsuttalelsen (PDF).

 • Lovavdelingen. § 2 – Regler for forvaltning av tilskuddsordninger. Forholdet til forvaltningslovens bestemmelser om forskrift. [Svar til Miljøverndepartementet], 6. oktober 2006. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-2---regler-for-forvaltning-av-tilskudds/id449 721/ hentet 27.05.2023.

 • Lovavdelingen. § 2 – Svar på spørsmål om pengereglementet er en forskrift og om avgjørelser etter reglementet er enkeltvedtak. [Svar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet], 31. januar 2007. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-2---svar-pa-sporsmal-om-pengereglemente/id449 158/ hentet 27.05.2023.

 • Lovavdelingen. § 2 – Utlånsreglement ved folkebibliotek – forskrift etter forvaltningsloven? [Svar til Statens bibliotektilsyn], 25. februar 2002. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-2---utlansreglement-ved-folkebibliotek-/id452 229/ hentet 27.05.2023.

 • Sivilombudet. Tildeling av utviklingstillatelser – spørsmål om endring av praksis og hva som må vedtas som forskrift. 23. mars 2022. SOM-2022-1461. https://www.sivilombudet.no/uttalelser/tildeling-av-utviklingstillatelser-sporsmal-om-endring-av-praksis-og-hva-som-ma-vedtas-som-forskrift/ hentet 27.05.2023.

 • Sivilombudet. Uttalelse – om opphevelse av en kommunes lokale retningslinjer var et vedtak. 23. august 2021. SOM-2021-1271. https://www.sivilombudet.no/uttalelser/uttalelse-om-opphevelse-av-en-kommunes-lokale-retningslinjer-var-et-vedtak/ hentet 27.05.2023.

Andre kilder, inkludert internettsider

 • Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Hurdalsplattformen: For en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet 2021–2025, 2021 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hurdalsplattformen/id2 877 252/ hentet 27.05.2023, med lenke til Hurdalsplattformen (PDF).

 • EFTA Surveillance Authority Request for information concerning the award and renewal of hydropower authorisations in Norway, 30. april 2019 https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2019/eueos-nytt---23.-mai/#vannkraft hentet 27.05.2023, med lenke til ESAs brev til norske myndigheter (PDF).

 • Fiskeridirektoratet. «BANKGARANTI – ON FIRST DEMAND GARANTI.» (2022) https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Auksjon-av-produksjonskapasitet/auksjon-2022/registrering-til-auksjonen hentet 27.05.2023, med lenke til bankgarantiskjemaet (PDF).

 • Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling. Lovteknikk og lovforberedelse. Veiledning om lov- og forskriftsarbeid, 2000 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veiledning-om-lov--og-forskriftsarbeid/id87 536/ hentet 27.05.2023, med lenke til veilederen (PDF).

 • Personlig kommunikasjon i e-post med Eirik Wold Sund, doktorgradsstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, 30.05.2023.

 • Personlig kommunikasjon i e-post med Eirik Wold Sund, doktorgradsstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, 31.05.2023.

 • Sivilombudsmannen. Årsmelding for 1989 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen, 1989 https://www.sivilombudet.no/arsmeldingene/ hentet 27.05.2023, med lenke til årsmeldingen (PDF).