1.7 Metode og rettskildesituasjon
569/2023

1.7 Metode og rettskildesituasjon

En av de største utfordringene med en avhandling som utelukkende relaterer seg til ny – og relativt ukjent – materie, er det begrensede tilfanget av rettskilder som behandler problemstillinger knyttet til temaet. Likevel er mange av de relevante elementene for allokering av risiko i tidscertepartier kjente. Det er ikke nytt at rettigheter, plikter og tilhørende risiko for fart og forbruk må allokeres mellom partene: utfordringen med CII-regelverket er at det potensielt snur opp ned på ansvarsfordelingen mellom reder og befrakter. Med dette som utgangspunkt er det de materielle sidene ved både MARPOL sine regler om karbonintensitet og BIMCO sin CII-klausul med tilhørende kommentarer som vil bli gjennomgått, mens ved vurderingen av hvordan risikoen best kan allokeres, så vil hovedtyngden av denne basere seg på en gjennomgang av eksisterende klausuler fra certepartier og hvordan disse best mulig kan tilpasses de nye realitetene