1.1 Aktualitet
569/2023

1.1 Aktualitet

Den primære energikilden i internasjonal skipsfart er fortsatt fossilt drivstoff. De fleste skip forbrenner bunkers for å drive skipet fremover, og selv om det stadig kommer nye krav til reduserte utslipp, utgjør forbrenning av bunkers i skipsfarten hvert år rundt 3% av verdens totale utslipp av klimagasser.(1) Europakommisjonen (2022). I tråd med Parisavtalen fra 2015 hvor målet er å begrense temperaturøkningen til 2 grader – aller helst til 1,5 grader – må shippingnæringen også ta sin del av ansvaret.(2) Parisavtalen (2015) art. 2 nr. 1 bokstav a. Gjennom FNs International Maritime Organization (IMO) forsøkes dette oppnådd gjennom nye reguleringer som skal redusere karbonutslippene fra skipsfart. Tiltakene er basert på IMO sin "Initial Greenhouse Gas Strategy" fra 2018, hvor målet er at CO2-utslipp fra skipsfarten innen 2030 skal reduseres med 40% fra 2008-nivåene.(3) IMO Marine Environment Protection Committee (2018). Dette er bakgrunnen for IMO sitt nye regelverk om karbonintensiteten (CII) i internasjonal skipsfart. Temaet for avhandlingen er hvordan redere og befraktere allokerer rettigheter og plikter som oppstår når disse nye reglene skal implementeres.