2.1 Rettslig plassering og oppbygning
569/2023

2.1 Rettslig plassering og oppbygning

CII-regelverket er implementert gjennom MARPOL Vedlegg VI, kapittel 4: Regler om karbonintensiteten i internasjonal skipsfart. Bestemmelsene i kapitlet må i tillegg suppleres med definisjonene angitt i kapittel 1 regel 2. De innledende bestemmelsene knyttet til karbonintensitet fordeler seg over 3 klausuler: regel 20, 21 og 22 som tar for seg virkeområdet, målet og funksjonskravet. Det er i tillegg gjort omfattende henvisninger til reglene i 22-28 om tekniske krav til karbonintensitet (EEDI og EEXI) slik som redegjort for i innledningen. For avhandlingens formål er det regel 28 som er aller mest sentral – denne tar for seg operasjonell karbonintensitet, altså det som omtales som "CII".

I norsk rett er regelverket gjennomført gjennom Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger § 12.