2.2 Hvem gjelder bestemmelsene for?
569/2023

2.2 Hvem gjelder bestemmelsene for?

Utgangspunktet etter MARPOL Vedlegg VI er at bestemmelsene gjelder for alle skip, med mindre annet er uttrykkelig bestemt (regel 1). Omfangsbestemmelsen for CII-regelverket blir innskrenket i kapittel 4 hvor skip som utelukkende går i fart i farvann under suvereniteten eller jurisdiksjonen til den aktuelle flaggstaten ikke er omfattet(1) Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip mv (MARPOL VEDLEGG VI) regel 19.2.1.. I praksis vil det altså være unntak fra kravene for skip som kun går i Norge, mens skip som fra tid til annen går utenfor vil være omfattet. Utover dette gjelder bestemmelsene ikke for skip som har mekaniske framdriftsmidler eller plattformer – inkludert flytende produksjons-, lagrings- og losseenheter og flytende lagringsenheter og boreplattformer, uavhengig av framdriftskraft.(2) MARPOL VEDLEGG VI regel 19.2. Det er også gjort unntak fra reglene om karbonintensitet for skip i kategori A som definert i polarkoden.(3) MARPOL VEDLEGG VI regel 19.3.

Etter regel 28(1) er alle skip med bruttotonnasje 5000 eller mer som faller inn under én eller flere av kategoriene listet opp i regel 2 punkt 2 i vedlegget omfattet av regelverket. Disse skipene plikter derfor å beregne oppnådd årlig operasjonell CII. Listen over skip som er omfattet består av bulkskip, kombinasjonsskip, containerskip, cruiseskip, gasstankskip, stykkgodsskip, LNG-skip, kjøleskip, roro-lasteskip, bilskip, roro-passasjerskip og tankskip.(4) MARPOL VEDLEGG VI regel 2.2.5, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.22, 2.2.26, 2.2.27, 2.2.28 og 2.2.29. Oppsummeringsvis er altså lasteskip, roro-passasjerskip og cruiseskip omfattet av reglene, forutsatt at de seiler i internasjonal fart og har en kapasitet på mer enn 5000 bruttotonn.