2.3 Oppnådd årlig operasjonell CII
569/2023

2.3 Oppnådd årlig operasjonell CII

Reglene om årlig operasjonell CII er inntatt i regel 28. Alle skip som er omfattet av regelverket skal etter utgangen av 2023 og hvert etterfølgende kalenderår beregne oppnådd årlig CII i en 12-månedersperiode fra 1. januar til 31. desember i foregående kalenderår. Dette skal gjøres ved å bruke data som angitt i regel 27.(1) (IMO 2016). Regel 27 viser til vedlegg IX vedtatt gjennom MEPC 278(70) s. 6. Etter dette regnes årlig operasjonell CII ut ved å ta årlig drivstofforbruk ganget opp med en fastsatt CO2-faktor for så å dele dette tallet på seilt distanse gjennom året ganget opp med skipets kapasitet. Svaret vil også avhenge av eventuelle korreksjonsfaktorer for den aktuelle skipstypen. Etter at denne utregningen er foretatt sitter man til slutt igjen med årlig operasjonell CII.

Resultatet skal rapporteres til "administrasjonen eller en organisasjon med behørig fullmakt fra denne" (28.3). Administrasjonen vil i praksis være flaggstaten til det aktuelle skipet, mens formuleringen "organisasjon med behørig fullmakt" åpner for at kompetansen kan delegeres videre. Som Sjøfartsdirektoratet ga uttrykk for i sitt infoskriv i forbindelse med høringsrunden før implementeringen av regelverket, så vil denne kompetansen bli delegert videre til såkalte "Recognized Organizations".(2) Sjøfartsdirektoratet (2022) s. 15. Et eksempel på en slik organisasjon vil være det norske klasseselskapet DNV.